از روشنفکری مقام معظم رهبری تا انحصارطلبی بعضی ها!