لشکرکشی ورزشکاران افغانستان و حضور انفرادی کره و اماراتی ها