ادعای بدرفتاری با اقلیت های دینی در ایران، کاملا کذب و بی اساس است