دولت تدبیر و امید اهل عوام فریبی و تحریک احساسات مردم نیست