مادران باردار به جای سلامت جنین دنبال آلبومش هستند