سربازان وظیفه و نظامیان چگونه دوران مجازات خود را می گذرانند؟