ارتباط جغرافیایی کشورهای قفقاز سبب ایجاد همدلی بین آن ها شده است