دومین نشست تخصصی نقش موسسات خیریه در ترویج فرهنگ مهربانی شهر برگزار شد