میانگین رشد سالانه گردشگری ایران 4.8 درصد برآورد شده است