تا آخرهفته منتظرحکم وزیرکشور برای شهردار بوشهر می مانیم