دقت سنجی در ابزار اوزان سنجش از مولفه های مهم حقوق مصرف کنندگان است