سردار کمالی خبر داد: مدت سربازی افزایش نمی یابد/ ادامه طرح پرداخت جریمه تا پایان سال