استخدام پیک موتوری جهت پشتیبانی دستگاه های کارتخوان در اصفهان