حضور روحانیت در کنار بزرگان طوایف سبب افزایش همدلی میان اقوام شده است