85 تا 97 درصد ظرفیت نفت کش ها استفاده می شود/پیشنهادات شرکت ملی نفت کش برای متن توافق با 1+5