فرماندار ویژه مراغه:مهندسان باید آموخته های علمی خود را در طرح ها پیاده کنند