انتقامجویان خود را به فروش یک میلیارد دلار رساندند