برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های معلولان در تبریز