30 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر