سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب شد