شرط معدل ملاک نام نویسی در مدارس گیلان نیست/ محدوده بندی رعایت شود