پايين ماندن ارزش يورو در برابر دلار با توجه به اوضاع ...