بين استفاده كنندگان از حمل و نقل عمومي و شخصي بايد تفاوت قائل شد