مشارکت ۶.۶ میلیارد تومانی بنیاد برکت در پروژه تولیدی میلگرد