متصل نبودن ادارات به اتوماسیون اداری علت غیبت مدیران در جلسات است