پیش بینی ذخیره آب شرب مردم فارس در فصل تابستان شده است