تغییر وزرا و استانداران در دستور کار نیست/در توافق نهایی حقوق مردم ضایع نخواهد شد