علمای پاکستانی عملیات انتحاری را غیراسلامی دانستند