«میزگرد فقه و سیاست در ایران معاصر» در دانشگاه تربیت مدرس