اوقاف ملزم به حفظ موقوفات است/ ثبت 30 وقف جدید در سال جاری