تنها گزینه پیش روی فلسطینی ها و ملتهای منطقه مقاومت و جهاد است