بسترترویج نمازدر جامعه فراهم شود/ اقامه نماز صبح در کمتر از ۱۰ درصد مساجد همدان