جلسات شورای اندیشه ورز جهادگران در دانشگاه ها برگزار می شود