تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت سمنان از مرز 50 هزار مشترک گذشت/ استان سمنان بیش از 314 هزار مشترک تلفن ثاب