فرماندار سابق کرج و معاونش به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند