سرانجام خودروسازان برای خرید پرسپولیس،استقلال پاکت دادند!