جلسه کار گروه دریاچه ارومیه با حضور معاون اول رییس جمهور