انتقاد نماینده مشهد از نحوه برگزاری همایش روز ملی فردوسی