اجرای 24 طرح مشترک معاونت امور زنان ریاست جمهوری در استان یزد