قطع موبایل‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی در بازی فوتبال را تایید نمی‌کنم