صدور رایگان بهره‌وری شرکت‌ها توسط جشنواره ملی بهره‌وری/ اندازه‌گیری بهره‌وری هزار و 400 شرکت