طلایی: از جریان سازی و انتشار دروغ بپرهیزید/ جلوگیری از تخلفات برخی از اعضا موجب فرافکنی شده