مهدی طارمی: اگر صد هزار تماشاگر پشت ما باشند، نگرانی و استرس نداریم