بررسي روش صحيح بازاريابي صادرات براي حضور در بازارهاي خارجي