بيش از 1500 شرکت دانش‌بنيان در کشور فعاليت مي‌کنند/شرکت‌هاي دانش‌بنيان در لرستان محدود است