معاون فرماندارگناوه: هنرنمایشی بهترین ابزار انتقال مفاهیم اخلاقی است