چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آغاز شد