استقرار هزاران نیروی داوطلب مردمی در اطراف الرمادی