عضویت سرپرست دانشگاه علمی-کاربردی در کمیسیون ملی یونسکو