همکاری ایران، پاکستان و افغانستان در توسعه منطقه ای، امنیت پایدار و بازگشت افغان ها موثر است